مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EBD

مخفف عبارت EBD

El Obeid Airport
فرودگاه ال اووبید یک فرودگاه با کد یاتا...
EBD

مخفف عبارت EBD

Electronic Brake-Force Distribution
توزیع کننده نیروی ترمز الکترونیکی (EBD)...