مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

KKB

مخفف عبارت KKB

Kern Kraftwerk Beznau
نیروگاه اتمی بزنو (KKB) نخستین نیروگاه...
RBMK

مخفف عبارت RBMK

Reactor Bolshoi Moschnosti Kanalynyi
راکتور RBMK ساخت فناوری کشورهای سابق...
VHTR

مخفف عبارت VHTR

Very High Temperature Reactor
راکتور پیشرفته گاز سرد یا راکتورهای...
GCFR

مخفف عبارت GCFR

Gas cooled fast reactor
راکتور سریع خنک شده گازی یا راکتورهای...