مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SGOT

مخفف عبارت SGOT

Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase
آسپارتات ترانس آمیناز یا AST یا SGOT یک...
CT

مخفف عبارت CT

Current Transformer
ترانسفورماتور جریان که اصطلاحا با نام...