مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

STP

مخفف عبارت STP

Shielded Twisted Pair
در كابل STP سيم‌های انتقال ديتا مانند...