مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GS

مخفف عبارت GS

Gestational Sac
این اصطلاح در سونوگرافی بارداری به معنی...