مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PGD

مخفف عبارت PGD

Preimplantation Genetic Disorders
وجود بیماری‌های ژنتیكی در زوجین یا...
SCH

مخفف عبارت SCH

Subchorionic Hematoma
این اصطلاح در سونوگرافی بارداری به معنی...
GS

مخفف عبارت GS

Gestational Sac
این اصطلاح در سونوگرافی بارداری به معنی...
BPP

مخفف عبارت BPP

Biophysical Profile
ارزیابی‌های سلامت جنین یکی از مهم‌ترین...
HELLP

مخفف عبارت HELLP

Hemolysis, Elevated Liver enzymes, and a Low Platelet
نشانگان هلپ (HELLP syndrome) جزو مجموعه...