مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CPLD

Complex Programmable Logic Device

دستگاه قابل برنامه ریزی منطقی
CPLD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود