مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TBD

مخفف عبارت TBD

Tourism Business Division
فضامندي گردشگري در چارچوب محصول اجتماعي...
SCM

مخفف عبارت SCM

—Supply Chain Management
مديريت زنجيره تامين، عبارت است از...
IICHS

مخفف عبارت IICHS

Institute for Iranian Contemporary Historical Studies
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (IICHS)...
ALT

مخفف عبارت ALT

Alanine Transaminase
ALT همانند AST‌ يك انزيم محسوب ميشود كه...