مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AQ

Antarctica

مخفف کشور قطب جنوب (آنتارکتیکا)
AQ
ارسال نظر

ارسال نظر