مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PCM

مخفف عبارت PCM

Pulse-Code Modulation
مدولاسیون کد پالس یک شیوه تداعی کردن...
PCM

مخفف عبارت PCM

Plug Compatible Manufacturer
PCM شرکتی که تجهیزات کامپیوتری تولید...