مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EPA

مخفف عبارت EPA

EicosaPentaenoic acid
ایکوساپنتانوییک اسید (EPA) اسید چرب با...
LBC

مخفف عبارت LBC

Living Building Challenge
ساختمان‌های کم کربن (LCB) ساختمان‌هایی...
سپکا

مخفف عبارت سپکا

سگ‌های پلیس کار ازموده
پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا واحد سپکا...
ROC

مخفف عبارت ROC

Receiver Operating Characteristic
منحنی مشخصه عملکرد سیستم یا منحنی...
NIEM

مخفف عبارت NIEM

National Information Exchange Model
مدل ملی تبادل اطلاعات حاصل مشارکت...