مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PIA

مخفف عبارت PIA

Polysaccharide Intercellular Adhesion
استافیلوکوک اپیدرمیدیس، کوکسی گرم مثبت...
EPA

مخفف عبارت EPA

EicosaPentaenoic acid
ایکوساپنتانوییک اسید (EPA) اسید چرب با...
LBC

مخفف عبارت LBC

Living Building Challenge
ساختمان‌های کم کربن (LCB) ساختمان‌هایی...
سپکا

مخفف عبارت سپکا

سگ‌های پلیس کار ازموده
پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا واحد سپکا...
ROC

مخفف عبارت ROC

Receiver Operating Characteristic
منحنی مشخصه عملکرد سیستم یا منحنی...