مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ACL

مخفف عبارت ACL

Anterior Cruciate Ligament
رباط صلیبی جلویی (ACL) یکی از رباط‌های...