مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SFI

مخفف عبارت SFI

Sustainable Forestry Initiative
پیش گامان در حفاظت و نگهداری در سیستم...
HDCP

مخفف عبارت HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection
حفاظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند...
IUCN

مخفف عبارت IUCN

International Union for Conservation of Nature
اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت...
GDPR

مخفف عبارت GDPR

General Data Protection Regulation
مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه...
ساحفاجا

مخفف عبارت ساحفاجا

سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران
سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی...
CE

مخفف عبارت CE

Communauté Européenne
CE به منظور استانداردسازی اجباری در...