مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IUCN

مخفف عبارت IUCN

International Union for Conservation of Nature
اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت...
GDPR

مخفف عبارت GDPR

General Data Protection Regulation
مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه...
ساحفاجا

مخفف عبارت ساحفاجا

سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران
سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی...
CE

مخفف عبارت CE

Communauté Européenne
CE به منظور استانداردسازی اجباری در...
FDN

مخفف عبارت FDN

Fixed Dialing Number
ویژگيی که به تلفن امکان می دهد قفل شود...
ILCP

مخفف عبارت ILCP

The International League of Conservation Photographers
اتحادیه بین المللی حفاظت از عکاسان...