مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MAS

مخفف عبارت MAS

Multi Agent Systems
سامانه‌های چند عامله MAS روش‌های نوینی...