مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HARPS

مخفف عبارت HARPS

High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher
HARPS، جستجو گر دقت بالای سرعت شعاعی...
GCRV

مخفف عبارت GCRV

General Catalogue of Stellar Radial Velocities
فهرست عمومی سرعت‌های شعاعی...