مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

شابک

مخفف عبارت شابک

شماره استاندارد بین‌المللی کتاب
شابک (ISBN)، سرنام عبارت شماره...