مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DIP

مخفف عبارت DIP

Digital Image Processing
پردازش تصویر رقومی یا پردازش تصویر...
DIP

مخفف عبارت DIP

DUAL IN LINE PACKAGE
وسیله‌ای که روی آن یک مدار مجتمع نصب...