مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

KDM

مخفف عبارت KDM

Knowledge Discovery Metmodel
فرامدل کشف دانش یا KDM یک نمایش میانی...
VCS

مخفف عبارت VCS

Version Control System
کنترل نسخه یا کنترل منبع عبارت است از...