مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SFI

مخفف عبارت SFI

Sustainable Forestry Initiative
پیش گامان در حفاظت و نگهداری در سیستم...
MCL

مخفف عبارت MCL

Medial Collateral Ligament
رباط طرفی داخلی (MCL) همانند رباط طرفی...
OMC

مخفف عبارت OMC

Operations and Maintenance Center
زیر سیستم مرکز نگهداری و پشتیبانی OMC ،...
USDT

مخفف عبارت USDT

US Digital Transactions
USDT یک توکن و دارایی ارزدیجیتال است که...
COMPAS

مخفف عبارت COMPAS

Compressor Maintenance Prediction
سیستم پیش بینی تعمیرات و نگهداری کمپرسور...
RTG

مخفف عبارت RTG

Radar Tank Gaging
جز سیستم های ابزاردقیق بوده ودرپتروشیمی...