مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DWI

مخفف عبارت DWI

Diffusion Weighted Imaging
تصویرگیری پخش وزنی یا تصویرگیری دیفیوژن...