مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CFOO

مخفف عبارت CFOO

Chief Financial and Operating Officer
مدیر ارشد مالی (CFO) یا مدیر ارشد مالی...
CPO

مخفف عبارت CPO

Chief Procurement Officer
مدیر ارشد تدارکات از مدیران ارشد اجرایی...
CHRO

مخفف عبارت CHRO

Chief Human Resources Officer
مدیر ارشد منابع انسانی (CHRO) یا مدیر...