مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CFOO
مخفف عبارت CFOO
Chief Financial and Operating Officer
مدیر ارشد مالی (CFO) یا مدیر ارشد مالی...
CPO
مخفف عبارت CPO
Chief Procurement Officer
مدیر ارشد تدارکات از مدیران ارشد اجرایی...
CHRO
مخفف عبارت CHRO
Chief Human Resources Officer
مدیر ارشد منابع انسانی (CHRO) یا مدیر...
CCO
مخفف عبارت CCO
Chief Communications Officer
کارشناس روابط عمومی ( مدیر روابط عمومی...
COO
مخفف عبارت COO
Chief Operating Officer
مدیر عملیات یا مدیر ارشد عملیات (COO)...
CTO
مخفف عبارت CTO
Chief Technology Officer
مدیر ارشد فناوری اطلاعات (به اختصار...
ADSIB
مخفف عبارت ADSIB
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información
آژانس توسعه جامعه اطلاعاتی (به اختصار...