مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

تات

مخفف عبارت تات

تجربه، اعتماد، توسعه
بانک تات هشتمین بانک خصوصی ایران است که...