مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FBF
مخفف عبارت FBF
Follow Back Friday
وقتی کاربر از دیگران می‌خواهد در ازای...
IPTV
مخفف عبارت IPTV
Internet Protocol Television
تلویزیون اینترنتی یا «تلویزیون پروتکل...
IMA
مخفف عبارت IMA
Integrated Modular Avionics
اویونیک ماجولار یکپارچه در حقیقت به...
SFF
مخفف عبارت SFF
Standard Flowgram Format
فرمت فلوگرام استاندارد (SFF) فرمت فایل...
KPI
مخفف عبارت KPI
Key Performance Indicators
شاخص‌ هاي عملكرد كليدي، معيارهاي...
ATC
مخفف عبارت ATC
Anatomical Therapeutic Chemical
سیستم طبقه‌بندی آناتومیکی درمانی...
IBS
مخفف عبارت IBS
Irritable Bowel Syndrome
سندرم روده تحریک‌پذیر یا آی‌بی‌اِس...
WLL
مخفف عبارت WLL
Wireless Local Loop
سیستم های سرویس بی سیم که با سرویس تلفن...
SMIL
مخفف عبارت SMIL
Synchronized Multimedia Integration Language
SMIL ، استانداردی برای نمایش های سمعی و...
MSL
مخفف عبارت MSL
Moisture Sensitivity Level
یک کد عددی ( رمز ) که مانع از دسترسی...
MMDS
مخفف عبارت MMDS
Multichannel Multipoint Distribution Service
یک سری باند فرکانس رادیویی که در اصل...
ED
مخفف عبارت ED
Emergency Department
اورژانس به محلی گفته می‌شود که خدمات...