مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FBF

مخفف عبارت FBF

Follow Back Friday
وقتی کاربر از دیگران می‌خواهد در ازای...
IPTV

مخفف عبارت IPTV

Internet Protocol Television
تلویزیون اینترنتی یا «تلویزیون پروتکل...
IMA

مخفف عبارت IMA

Integrated Modular Avionics
اویونیک ماجولار یکپارچه در حقیقت به...
TMR

مخفف عبارت TMR

Triple Modular Redundant
مفهوم معماری TMR در سال های دور برای...