مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LDR

مخفف عبارت LDR

Light Dependent Resistor
مقاومت نوری یا ال‌دی‌آر نوعی مقاومت است...