مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WSDL

مخفف عبارت WSDL

Web Services Description Language
زبان توصیف خدمات وب به توصیف کامل خدمات...
HTML

مخفف عبارت HTML

Hyper Text Markup Language
اچ‌تی‌ام‌ال یا زنگام (زبان نشانه‌گذاری...