مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ISTJ

مخفف عبارت ISTJ

Introverted Sensing Thinking Judging
ISTJ (درونگرا، حسی، فکری، ساختارگرا)...
FFS

مخفف عبارت FFS

Facial Feminization Surgery
جراحی مونث سازی چهره یا FFS مجموعه‌ای...
ULAN

مخفف عبارت ULAN

Union List of Artist Names
اتحادیه فهرست نام هنرمندان به اختصار...
ASF

مخفف عبارت ASF

Apache Software Foundation
بنیاد نرم‌افزار آپاچی که اِی‌اس‌اف نیز...