مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

QFZ

مخفف عبارت QFZ

Qeshm Free Zone
فارس ایر قشم یک شرکت هواپیمایی مسافربری...
TSL

مخفف عبارت TSL

Tamuín National Airport
فرودگاه ملی تاموئین یک فرودگاه همگانی...
ساها

مخفف عبارت ساها

ﺳرويس ارتباط هوايی ارتش
هواپیمایی ساها (ﺳرويس ارتباط هوايی...