مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HALCA

مخفف عبارت HALCA

Highly Advanced Laboratory for Communications and Astronomy
آزمایشگاه فوق پیشرفته ارتباطات و نجوم...
MUFAS

مخفف عبارت MUFAS

Monounsaturated Fatty Acids
چربی تک‌سیرنشده یا اسید چرب تک‌سیرنشده...
MSF

مخفف عبارت MSF

Multi-stage Flash Distillation
تقطیر ناگهانی چندمرحله‌ای یا MSF...