مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SPD

مخفف عبارت SPD

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD)...
GEZ

مخفف عبارت GEZ

Gebühren Einzugs Zentrale
سرمایه شبکه ZDF آلمان توسط تبلیغات و...
CDU

مخفف عبارت CDU

Christlich Demokratische Union Deutschlands
اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان (CDU)...
ZAV

مخفف عبارت ZAV

Zelf Aangebrachte Voorzieningen
خدمات استخدام و جایابی بین المللی (ZAV)...