مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IMF

مخفف عبارت IMF

Impossible Missions Force
نیروی ماموریت غیرممکن یکی از بخش های...