مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AM

مخفف عبارت AM

Amplitude Modulation
ا ام یا ای ام (AM) فرایند تغییر دامنه...