مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FMRI

مخفف عبارت FMRI

Functional Magnetic Resonance Imaging
تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی، نام...
EQ

مخفف عبارت EQ

Emotional Quotient
هوش عاطفی، هوش احساسی یا هوش هیجانی (یا...