مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MEH

مخفف عبارت MEH

Multiple-Effect Humidification
رطوبت‌زایی (نمک زدایی) اثر چندگانه. با...
SNAP

مخفف عبارت SNAP

Systems for Nuclear Auxiliary Power
باتری‌های اتمی برای سیستمهای انرژی کمکی...