مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

COMPAS

مخفف عبارت COMPAS

Compressor Maintenance Prediction
سیستم پیش بینی تعمیرات و نگهداری کمپرسور...
نت

مخفف عبارت نت

نگهداری و تعمیرات
مانند تمام مفاهیم موجود در علم و...