مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EEM
مخفف عبارت EEM
Enterprise Engineering Methodology
متدولوژی مهندسی سازمان (EEM) متدولوژی...
WSP
مخفف عبارت WSP
Williams Sale Partnership
دبلیواس‌پی (WSP) شرکت مهندسی کانادایی...
ASHRAE
مخفف عبارت ASHRAE
American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
اَشرِی یا اَشرائی (ASHRAE) به معنی...
OR
مخفف عبارت OR
Operation Research
نام یکی از گرایش های تحصیلی ریاضیات در...
SDLC
مخفف عبارت SDLC
Software Development Life Cycle
چرخه حیات توسعه سیستم (SDLC) ، از چرخه...
OODLC
مخفف عبارت OODLC
Object Oriented Development Life Cycle
چرخه حیات سیستم های شی گرا در مهندسی...
LSP
مخفف عبارت LSP
Larchin Structural Pars
شرکت فنی مهندسی لارچین سازه پارس در...
ISCE
مخفف عبارت ISCE
Iranian Society of Civil Engineering
انجمن مهندسی عمران ایران اهداف - گسترش...
ISAMEM
مخفف عبارت ISAMEM
The Iranian Society of Agricultural Machinery Engineering and, Mechanization
انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و...
ISSGE
مخفف عبارت ISSGE
Iranian Society of Surveying and Geomatic Engineering
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک...
ISICE
مخفف عبارت ISICE
Iranian Society of Instrument & Control Engineering
انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران...
ASCE
مخفف عبارت ASCE
American Society of Civil Engineers
انجمن مهندسان عمران آمریکا انجمن تخصصی...
AIChE
مخفف عبارت AIChE
American Institute of Chemical Engineers
انجمن مهندسان شیمی آمریکا سازمانی تخصصی...
PEAR
مخفف عبارت PEAR
Princeton Engineering Anomalies Research Laboratory
آزمایشگاه تحقیقات مهندسی غیرمتعارف...
NSF
مخفف عبارت NSF
National Science Foundation
بنیاد ملی علوم آمریکا NSF، یک سازمان...
EPCC
مخفف عبارت EPCC
Electronic Power Control Communication
مهندسی برق و الکترونیک (EPCC) دانش...
CBSE
مخفف عبارت CBSE
Component Based Software Engineering
مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر پیکرپار یا...