مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AFDW

Active Framework for Data Warehousing

راه حلی برای نگهداری داده ها که توسط ماکروسافت و Texas Instruments ارائه شده است. این روش، راه حل استاندارد ماکروسافت برای مدیریت داده های Meta است.
AFDW
ارسال نظر

ارسال نظر