مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TLC

Total Lung Capacity

ظرفیت کل ریوی یا TLC: عبارت است از حداکثر مقدار هوایی که ریه‌ها می‌توانند در خود جا دهد که مجموع RV و VC می‌باشد.
TLC
ارسال نظر

ارسال نظر