مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ODD

مخفف عبارت ODD

Oppositional Defiant Disorder
اختلال نافرمانی مقابله جویانه (ODD) در...
CPF

مخفف عبارت CPF

Cost Per Follower
هزینه هر فالوور (دنبال کننده) در تبلیغات...
عتف

مخفف عبارت عتف

علوم ، تحقیقات و فناوری
اشاره به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری...
UMVUE

مخفف عبارت UMVUE

Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator
«برآوردگر نااریب با کمترین واریانس...