مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BLT

مخفف عبارت BLT

Build - Lease - Transfer
در قرارداد BLT، سرمایه خصوصی نسبت به...
EPROM

مخفف عبارت EPROM

Erasable Programmable Read Only Memory
این نوع چیپ حافظه قابلیت پاک شدن و...