مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EBCT

مخفف عبارت EBCT

Electron Beam Computed Tomography
مقطع‌نگاری رایانه‌ای با پرتو الکترون یا...
OCSMP

مخفف عبارت OCSMP

OMG Certified Systems Modeling Professional
گواهینامه حرفه ای مدلسازی سیستمها...
RFP

مخفف عبارت RFP

Reversed Field Pinch
تنگیدگی میدان معکوس معروف به RFP، نوعی...