مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UNIFIL

مخفف عبارت UNIFIL

United Nations Interim Force In Lebanon
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در...
CN

مخفف عبارت CN

Commonwealth of Nations
تحادیه کشورهای همسود یا مشترک المنافع...