مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DAC

مخفف عبارت DAC

Decentralized Autonomous Cooperative
سازمانی که توسط سهامداران کنترل می شود...
OFAC

مخفف عبارت OFAC

The Office of Foreign Assets Control
دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی یا دفتر...
VCS

مخفف عبارت VCS

Version Control System
کنترل نسخه یا کنترل منبع عبارت است از...
CC

مخفف عبارت CC

Closed Captioning
عبارت CC عموما در کنترل‌های دستگاه ها (...