مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TMR

مخفف عبارت TMR

Triple Modular Redundant
مفهوم معماری TMR در سال های دور برای...