مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MIS
مخفف عبارت MIS
Mercalli Intensity Scale
مقیاس مرکالی (Mis) مقیاس اندازه‌گیری...
PRISM
مخفف عبارت PRISM
Prospective Record of the Impact and Severity of Menstruation
گزارش تأثیرات و شدت قاعدگی در آینده...
MSK
مخفف عبارت MSK
Medvedev Sponheuer Karnik scale
مقیاس مدودف–شپونهویر–کارنیک یا ام‌اس‌کی...
EMS
مخفف عبارت EMS
European Macroseismic Scale
مقیاس مه‌لرزه‌ای اروپا (EMS) مبنای سنجش...
SIMD
مخفف عبارت SIMD
Single Instruction, Multiple Data
در رایانش یک دستور چند داده (SIMD) به...
CVSS
مخفف عبارت CVSS
Common Vulnerability Scoring System
سیستم امتیازدهی آسیب پذیری عام یا CVSS...
ABC
مخفف عبارت ABC
Automatic Brightness Control
ABC مداریست که شدت درخشندگی نمایشگر را...
DHCP
مخفف عبارت DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
پروتکل پیکربندی پویای میزبان (DHCP)،...