مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MIS

مخفف عبارت MIS

Mercalli Intensity Scale
مقیاس مرکالی (Mis) مقیاس اندازه‌گیری...
PRISM

مخفف عبارت PRISM

Prospective Record of the Impact and Severity of Menstruation
گزارش تأثیرات و شدت قاعدگی در آینده...
MSK

مخفف عبارت MSK

Medvedev Sponheuer Karnik scale
مقیاس مدودف–شپونهویر–کارنیک یا ام‌اس‌کی...
EMS

مخفف عبارت EMS

European Macroseismic Scale
مقیاس مه‌لرزه‌ای اروپا (EMS) مبنای سنجش...
SIMD

مخفف عبارت SIMD

Single Instruction, Multiple Data
در رایانش یک دستور چند داده (SIMD) به...