مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BIID
مخفف عبارت BIID
Body Integrity Identity Disorder
اختلال هویت تمامیت بدن و بصورت مخفف...
NYC
مخفف عبارت NYC
New York City
نیویورک پرجمعیت‌ترین شهر ایالت نیویورک...
CNY
مخفف عبارت CNY
Chinese Yuan Renminbi
یوان چین (元) یکای جدید شمارش ارز کشور...
IR-TCI
مخفف عبارت IR-TCI
Iran - Telecommunication Company of Iran
آشنای اول نام تجاری شرکت ارتباطات ثابت...
N
مخفف عبارت N
Newton
مقیاس نیوتن مقیاسی برای اندازه‌گیری دما...
SIV
مخفف عبارت SIV
Simian Immunodeficiency Viruses
ویروس‌های نقص ایمنی میمونی (SIV)...
ABU
مخفف عبارت ABU
Asia-Pacific Broadcasting Union
اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا-اقیانوسیه...
TMJ
مخفف عبارت TMJ
Temporo Mandibular Joint
مفصل میان فک تحتانی و استخوان گیجگاهی...
OWL
مخفف عبارت OWL
Web Ontology Language
زبان هستی‌شناسی وب یا آوُ‌ل (OWL) زبانی...
MPAI
مخفف عبارت MPAI
Messaging Application Programming Interface
میانجی برنامه ریزی برنامة کاربردی ارسال...