مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PNR

مخفف عبارت PNR

Passenger Name Record
ثبت نام و مشخصات مسافر در خطوط هوائی...
PKI

مخفف عبارت PKI

Public Key Infrastructure
در رمزنگاری، گواهی دیجیتال یا گواهی...