مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PING

مخفف عبارت PING

Packet InterNetwork Grouper
عمل پینک در بین مهندسان شبکه بسیار مورد...