مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PAM

Pulse Amplitude Modulation

مدلاسیون (تلفیق) دامنه پالس که سبب می‌شود موج مدلاسیون ، دامنه حامل پالس را وسعت بخشیده و خود پالس را مدوله کند.
PAM
ارسال نظر

ارسال نظر