مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MARC

مخفف عبارت MARC

MAchine Readable Cataloging
مارک (MARC) از استانداردهای به‌کاررفته...