مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MOOC

مخفف عبارت MOOC

Massive Online Open Course
با توجه به اهمیت یادگیری در تمامی جوامع...